|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ระบบศิษย์เก่า ติดต่อสอบถาม
|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
 

 

อัตลักษณ์/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 
 

 

อัตลักษณ์:

" กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม "

***************************

ปรัชญา :
              นักศึกษาสำคัญสูงสุด

          

 

วิสัยทัศน์ :
                กองพัฒนานักศึกษามุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพคุณธรรมและคุณค่าสู่สังคม 

 

          

 

พันธกิจ :
             1.พัฒนาสร้างเสริมประสบการณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับบัณฑิต 
             2.บริการนักศึกษาผู้ติดต่อและส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษา
             3.บริหารจัดการและสะท้อนผลการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ    
             4.พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและส่งเสริมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้านวิชาการ ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ด้าน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมด้านนันทนาการด้านศิลปวัฒนธรรม

 

          

 

 

 

 
     
|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
แหล่งงาน อาชีพเสริม


 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11479 คน