โครงสร้างหน่วยงาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิภารัตน์ บุญกุล
  รองอธิการบดี ฝ่ายสุขภาวะองค์กรนและพัฒนานักศึกษา โทร.032-720539 ต่อ 1700
  • นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา โทร.032-720539 ต่อ 1703
   • อาจารย์วัชระ นิลเพชร
    รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา โทร.032-720539 ต่อ 1707
   • อาจารย์ ดร. กานต์ณรงค์ สอนสกุล
    รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา โทร.032-720539 ต่อ 1705
Scroll to top