|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ระบบศิษย์เก่า ติดต่อสอบถาม
|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
 

บุคลากรประจำกองพัฒนานักศึกษา
         

ชื่อ-สกุล :  
ผศ. ดร. ชัชวาล แอร่มหล้า
ตำแหน่ง : 
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อ-สกุล :  
นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
อาจารย์ ดร.กฤษดา กฤตเมธกุล
ตำแหน่ง : 
รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
อาจารย์ ดร.สารัช ดีงาม
ตำแหน่ง : 
รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
อาจารย์ภุมรินทร์ ชวนชม
ตำแหน่ง : 
รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
อาจารย์ภาณิกานต์ คงนันทะ
ตำแหน่ง : 
รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
อาจารย์วัลภา รัศมีโชติ
ตำแหน่ง : 
รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว
ตำแหน่ง : 
รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
นายสุชาติ  เพชรเทียนชัย
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
นางสาววลัยภรณ์ เจียมดี
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
นางสาวจันจิรา   บัวขาว
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล :  
นางสาวเพียงพร  เบ็ญพาด
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
นางสาวจิราพร   ศรียา
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล :  
นางสาวรัติกาล   จุลแสน
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่ประจำกองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
นางสาววาสนา   จันทะบัณฑิต
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล :  
นายภรากร   ศรีทรงฮาต
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล :  
นางสาวกาญจนา   โพระดก
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล :  
นางสาวกชพร   เจริญยิ่ง
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานหอพัก
ชื่อ-สกุล :  
นางรวีวรรณ   อนันโท
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
ชื่อ-สกุล :  
นางรวีวรรณ   อนันโท
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่พยาบาล

 

 

 

 || กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
แหล่งงาน อาชีพเสริม


 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 7630 คน