บุคลากร

นางสาวจันจิรา บัวขาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)

นางสาวจิราพร ศรียา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)

นางสาวเพียงพร เบ็ดพาด

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)

นางสาวรัติกาล จุลแสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)

นางสาววลัยภรณ์ เจียมดี

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)

นางสาววาสนา จันทะบันฑิต

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)

นางสาวรวีวรรณ อนันโท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)

นายภรากรณ์ สีทรงฮาต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)
รักษาการหัวหน้างานหอพัก

นางสาวกาญจนา โพระดก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)

นางสาวกชพร เจริญยิ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)

นายกันตวัฒน์ ธนาสิริกุล

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)
Scroll to top