ภารกิจของหน่วยงาน

ปรัชญานักศึกษาสำคัญสูงสุด
วิสัยทัศน์กองพัฒนานักศึกษามุ่งเน้นการดูแลและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่าต่อสังคม ท้องถิ่นสู่ยุคดิจิทัล
พันธกิจ1. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. ดูแล ให้คำปรึกษาและจัดหาสวัสดิการให้แก่นักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า
Scroll to top