|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
23/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
194 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 webmaster
 

  กองพัฒนานักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานการณ์โควิด19 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาตัวแทนแต่ละคณะเข้าร่วมการอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรการอบรมเรื่องของการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการเตรียมปฐมนิเทศออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงจัดขึ้น เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมออนไลน์และเป็นแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้มีประกาศเรื่อง มาตรการและแนวปฏับัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สอดคล้องกับสถานการณ์ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด – 19 ช่วงที่ 4 ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์แยกรายคณะระหว่าง วันที่ 22- 30 มิถุนายน 2563 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบผสมผสานใน 3 รูปแบบคือ การให้นักศึกษามาเรียนในชั้นเรียน การเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามตารางสอน การให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเป็นดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน โดยจะมีคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบOnline Active Learning พร้อมประกาศเรื่อง การจัดกิจกรรมของนักศึกษา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในสถานที่ราชการ การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ และการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.mcru.ac.th/m_news.php?n_id=TXpZeE5nPT0=
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 14/06/2565
0005 กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 12/04/2565
0004 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 12/04/2565
0003 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร 02/09/2563
0002 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 18/08/2563
0001 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11135 คน