|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
06/06/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
272 ครั้ง
เรื่อง โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2559 webmaster
 

  กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาระดับคณะ/วิทยาลัยฯและผู้นำนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ บ้านเพชรสำราญ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม การทบทวนแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและจัดทำปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ “คุณธรรม จริยธรรมและบทบาทผู้นำกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา” การจัดสัมมนาผู้นำนักศึกษาจัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา การจัดทำปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 การบรรยาย “เทคนิคการทำงานเป็นทีม” กระบวนการจัดกิจกรรมกับการประกันคุณภาพการศึกษา และเรื่องเล่าประสบการณ์การจัดกิจกรรม จากนายกองค์การนักศึกษาปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและรองอผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์ นายวันชัย ตาเสน นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : acttivity/leader59/index.html
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 14/06/2565
0005 กองพัฒนานักศึกษาร่วมใจต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 12/04/2565
0004 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 12/04/2565
0003 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากร 02/09/2563
0002 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชมรม ในปีการศึกษา 2563 18/08/2563
0001 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20/07/2563
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11136 คน