|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวทุนการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
21/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
673 ครั้ง
เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2562 webmaster
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2562 ................................................................. ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับทุนการศึกษาจาก “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” จำนวน 500,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่อให้การดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา“วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี 1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 1.3 มีฐานะทางครอบครัวยากจน 1.4 มีจิตอาสา 1.5 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ข้อ 2 หลักฐานการสมัคร 2.1 หลักฐานแสดงผลการเรียนที่เป็นปัจจุบัน 2.2 แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงกิจกรรมด้านจิตอาสาจนถึงภาคเรียนที่ 2/2561 2.3 หนังสือรับรองความประพฤติ โดยอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 2.4 โครงการ/หรือแผนการนำเงินไปลงทุนหารายได้ระหว่างเรียน หรือโครงการเดิมที่ได้ดำเนินการไปแล้วและต้องการนำเงินไปลงทุนต่อ 2.5 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดอบรมการเขียนโครงการ/หรือแผนการนำเงินไปลงทุนหารายได้ให้กับนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยนักศึกษามาลงชื่อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ข้อ 3 การรับสมัครและการสัมภาษณ์ 3.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – ถึงวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.mcru.ac.th หัวข้อข่าวการศึกษา 3.2 ยื่นใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-270536-9 ต่อ 1704 งานทุนการศึกษา (นางสาววลัยภรณ์ เจียมดี) 3.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 3.4 ผู้สมัครขอรับทุนเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้องนาง ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ข้อ 4 การประกาศผลและรายงานตัว 4.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.mcru.ac.th หัวข้อ ข่าวการศึกษา และหนังสือแจ้งไปที่คณะสังกัดของนักศึกษา ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 4.2 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนให้มารายงานตัวพร้อมกันในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.mcru.ac.th/m_news.php?n_id=TXpJeU5nPT0&fbclid=IwAR1k7GLbQcXT1D8VlfYPiMO3LpIpwhV2CH0FZLyOY
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรับสมัครทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” 26/10/2565
0005 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 25/01/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาฯ 24/10/2561
0003 ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 12/10/2561
0002 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 11/10/2561
0001 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง 11/09/2560
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11690 คน