|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวทุนการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
12/10/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
444 ครั้ง
เรื่อง ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) webmaster
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ..................................... สืบเนื่องการจากประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา “อัญมณีศรีจอมบึง” ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 คณะกรรมการฯ มีมติให้ทุนการศึกษาในส่วนของโควตาประจำ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 63 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททุนเรียนดี และประเภทกีฬา/ความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์และด้านอื่นๆ โดยผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง จะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ ดังนี้ ข้อ 1. ประเภททุนเรียนดี จำนวน 30 ทุน 1.1 คุณสมบัติผู้ของผู้สมัคร 1.1.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี 1.1.2 มีความประพฤติดี 1.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 - กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 - กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ใช้ผลการเรียนสะสมจนถึงภาคเรียนที่ 2/2560 1.2 การสมัครและการคัดเลือกทุน 1.2.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.mcru.ac.th หัวข้อ ข่าวการศึกษา 1.2.2 ยื่นใบสมัครได้ที่คณะนักศึกษาสังกัด 1.2.3 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา คณะละ 5 ทุน โดยการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป (สถานที่ตามคณะนักศึกษาสังกัดกำหนด) ข้อ 2. ประเภททุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์และด้านอื่นๆ จำนวน 33 ทุน 2.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 2.1.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี 2.1.2 มีความประพฤติดี 2.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 2.1.4 เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ /อาเซียน อันดับที่ 1,2 และ 3 หรือชมเชย เท่านั้น หรือ 2.1.5 เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ อันดับที่ 1,2 และ 3 เท่านั้น หรือ 2.1.6 เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับจังหวัดหรือภาค อันดับที่ 1,2 และ3 เท่านั้น 2.1.7 ผลงานตามข้อ 2.1.4-2.1.6 ต้องเป็นการแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยเท่านั้น 2.2 หลักฐานการสมัคร 2.2.1 หลักฐานแสดงผลการเรียนจนถึงภาคเรียนที่ 2 / 2560 2.2.2 หนังสือรับรองความประพฤติ 2.2.3 หลักฐานที่แสดงการได้รับรางวัล เช่น ใบประกาศนียบัตร โล่ รางวัล (กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้จัดทำแฟ้มผลงานจากโรงเรียนมัธยม) 2.3 การรับสมัครและการคัดเลือก 2.3.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.mcru.ac.th หัวข้อ ข่าวการศึกษา 2.3.2 ยื่นใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 1704 2.3.3 พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้องนาง ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ข้อ 3. เงื่อนไขผู้ได้รับทุน 3.1 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคเรียน โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 3.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 3.3 ผู้ได้รับทุนสามารถกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น 3.4 ผู้ได้รับทุนต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ข้อ 4. การประกาศผลการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบผ่านทางคณะ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.mcru.ac.th หัวข้อ ข่าวการศึกษา ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.mcru.ac.th/m_news.php?n_id=TWpreU1BPT0=
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรับสมัครทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” 26/10/2565
0005 การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2562 21/08/2562
0004 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 25/01/2562
0003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาฯ 24/10/2561
0002 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 11/10/2561
0001 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง 11/09/2560
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11132 คน