|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ติดต่อสอบถาม
  |-หน้าแรกกองพัฒนานักศึกษา-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
25/09/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
530 ครั้ง
เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ webmaster
 

  ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๙ (๓) ได้บัญญัติให้ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษา โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดคุณสมบัติบุคคลที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกในส่วนของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงกำหนด ดังนี้ ๑. นักศึกษาชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๑) และไม่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ๒. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระดับปริญญาตรี ๓. นักศึกษาย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น และเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันกับสถานศึกษาเดิมไว้ไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ จึงให้นักศึกษายื่นขอผ่อนผันใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันทหาร (ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) ๑. สำเนาหมายเรียกฯ (แบบ สด. ๓๕) สำเนาหน้า-หลัง จำนวน ๒ ฉบับ ๒. สำเนาใบสำคัญทหาร (แบบ สด.๙) สำเนาหน้า-หลัง จำนวน ๒ ฉบับ ๓. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จำนวน ๒ ฉบับ ๕. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ) ๖. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ ๗. สำเนาใบ สด.๑๐ กรณีนักศึกษาย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ ๘. สำเนาใบ สด.๔๓ (กรณีย้ายสถานศึกษา/จบระดับอนุฯ) (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ แบบฟอร์มและกำหนดการยื่นหลักฐาน นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ website http://sdd.mcru.ac.th หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือรับเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา โดยกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยตนเอง ยื่นที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) กองพัฒนานักศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้ขอยื่นผ่อนผันฯ ทาง website http://sdd.mcru.ac.th หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.mcru.ac.th/m_news.php?n_id=TWpnNU9BPT0=
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่สนใจสมัครเรียน นักศึกษา วิชา ทหาร (รด.) 14/06/2565
0005 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ส่งเอกสารผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ขยายเวลา การส่งเอกสาร ถึงวันที่ 15 07/01/2564
0004 แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร 08/12/2563
0003 แจ้งกำหนดการรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 20/07/2563
0002 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 25/09/2561
0001 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 25/09/2561
 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11136 คน