ประวัติความเป็นมา

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานย่อยในสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีประวัติความเป็นมาโดยย่อ  ดังนี้

ในระยะแรก ที่มหาวิทยาลัยยังมีสถานภาพเป็นวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง  จะมีฝ่ายปกครองดูแลด้านการพัฒนานักศึกษา  มีสถานภาพเป็น “ฝ่ายปกครอง”  ต่อมาปี  พ.ศ.  2518  วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง   ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.  2518  จึงมีการปรับปรุงสถานภาพของฝ่ายปกครองเป็น  “สำนักกิจการนักศึกษา” ในปี  พ.ศ.  2538  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามพระราชบัญญัติ  สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  จึงมีการปรับปรุงโครงสร้าง  การบริหารของสำนักกิจการนักศึกษาให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ.  2542  แต่ยังคงใช้ชื่อ “สำนักกิจการนักศึกษา”

ปี  พ.ศ. 2546  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2546  จึงมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารทั้งระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2548  ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ ส่งผลให้สำนักกิจการนักศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนเป็น “กองพัฒนานักศึกษา” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ที่ตั้งกองพัฒนานักศึกษามีอาคารเป็นเอกเทศและสร้างขึ้นเพื่องานกิจการนักศึกษาโดยเฉพาะตั้งอยู่ระหว่างอาคารคณะวิทยาการจัดการกับอาคารศิลปกรรมดนตรี  เข้า-ออกได้ทั้งด้านคณะวิทยาการจัดการและด้านอาคารศิลปกรรมดนตรี ตัวอาคารเป็นตึกสองชั้น  มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ  640  ตารางเมตร  ชั้นล่างมีพื้นที่  320ตารางเมตร จัดเป็นห้องผู้บริหาร  ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ห้องแนะแนว  ห้องผลิตเอกสาร  ห้องทำงานและห้องเก็บของขององค์การนักศึกษาภาคปกติ  ห้องสุขาชาย-หญิง  ห้องเก็บพัสดุชั้นบนมีพื้นที่  320  ตารางเมตร  จัดเป็นห้องรับรอง  ห้องประชุม ห้องให้คำปรึกษาห้องสภานักศึกษา ห้องทำงานองค์การนักศึกษา และห้องสุขาชาย-หญิง

พื้นที่และบริเวณรอบ ๆ อาคารส่วนใหญ่ มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เช่น สัก ขี้หนอน  ทำให้มีร่มเงาเกือบตลอดทั้งวัน  แต่ขณะเดียวกันสภาพไม้ยืนต้นที่แวดล้อมดังกล่าวก็เป็นความเสี่ยงต่อความเสียหายและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา ที่มีฝนตก ฟ้าคะนอง ลมแรง ด้วยเช่นกันด้านหน้าอาคารมีการติดตั้งป้ายประกาศทั้งแบบตั้งพื้น  และแบบติดผนังไว้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีการตั้งโต๊ะ  ม้านั่งสนาม   สำหรับนั่งเล่น  พักผ่อนหรือพบปะพูดคุยทั้งด้านหน้าและด้านหลังอาคาร  มีการตกแต่งบริเวณด้วยไม้ประดับ  รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาดได้เหมาะสมพอสมควร นอกจากนี้ที่ชั้นล่างยังมี ตู้ใส่จดหมายที่มีมาถึงนักศึกษาไว้บริการตามอักษร นำหน้าชื่อด้วย

Scroll to top