|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร ระบบศิษย์เก่า ติดต่อสอบถาม
|| กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
 


ดาวน์โหลดหมวด
จำนวนไฟล์
งานรับพระราชทานปริญญาบัตร
  แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับ งานรับพระราชทานปริญญาบัตร
3
งานประกันคุณภาพการศึกษา
  หลักฐาน และสรุปรายงาน เกี่ยวกับ งานประกันคุณภาพการศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา
0
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับ น.ศ. กู้รายเก่า มรมจ. (กู้ต่อเนื่อง)
7
งานทุนการศึกษา
  แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานทุนการศึกษา
2
อุบัติเหตุ
  แบบฟอร์มดาวนโหลดเกี่ยวกับงานอุบัติเหตุ
0
นักศึกษาวิชาทหาร
  แบบฟอร์มและเอกสารเกี่ยวกับ นักศึกษาวิชาทหาร
1
เบิกจ่ายเงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษา
  แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
17
1
แบบฟอร์มเกี่ยวกับชมรม
  แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับชมรม
5
งานกีฬาและนันทนาการ
  งานกีฬาและนันทาการประกอบด้วย 1. การยืมอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 2.แบบฟร์อมการใช้สนามกีฬา
2
กิจกรรมนักศึกษา
  รายชื่อนักศึกษาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
3
งานพยาบาล
  รายละเอียดคู่มือ แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาลและสวัสดิการของนักศึกษา
1
บัตรนักศึกษา
  รายละเอียดการทำบัตรนักศึกษา ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
2
คู่มือการจองหอพักนักศึกษาออนไลน์ สำหรับน
  คู่มือการจองหอพักนักศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
0
คู่มือการจองหอพักนักศึกษาออนไลน์ สำหรับน
  คู่มือการจองหอพักนักศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
0

 

 || กองพัฒนานักศีกษา ยินดีต้อนรับ ||
แหล่งงาน อาชีพเสริม


 

ผู้เข้าชมขณะนี้ 3 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11690 คน