ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลขที่ 46 หมู่ 3  ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์0-3272-0536-9 ต่อ 1700 – 1707
โทรสาร0-3272-0553
อีเมลsdd.mcru.ac.th
Facebookกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Scroll to top