เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่า  อาจารย์ ดร. นฤมล ชูเมือง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี

 Degree:
    - ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - ปริญญาโท _ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แขนงเทคโนโลยีมัลติมีเดีย) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    - ปริญญาตรี  ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


 ทุนการศึกษา
    - ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 งานวิจัยที่สนใจ:
    - Computer Vision
    - Machine learning

    - Artificial Intelligent


ผลงานโดดเด่นทางวิชาการ

ปี

รางวัล

ชื่อผลงาน

2018

Best Paper Award

Weapon Detector System by Using X-ray Image Processing Technique จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 18th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), กรุงเทพ, ประเทศไทย

2018

Best Presentation Award

A Comparitive Study of Clasification Liver Dysfunction with Machine Learning จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2018 International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP), พัทยา, ประเทศไทย

2015

ชนะเลิศอันดับ 1

Handwritten Verification System on Documents for the Investigation จากการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), กรุงเทพ, ประเทศไทย

 

ผลงานโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม

ปี

รางวัล

ชื่อผลงาน

2019

Silver

หุ่นยนต์รับส่งพัสดุภายในอาคารแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสมองกลฝังตัว (In-House Automated Supplies Delivery with Embedded Deep Learning Techniques) จากงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

2019

Bronze

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแจ้งเตือนภัยผ่านเครือข่ายตำรวจเพื่อป้องกันเหตุโจรกรรม (Surveillance Security System with Artificial Intelligence Technology to Prevent Robbery) จากงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

2019

Bronze

อุปกรณ์ต้นแบบเครื่องตรวจวัดประเมินไนโตรเจนในใบข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว(The Prototype of Nitrogen Measurement Equipment in Rice Leaves to Reduce Production Costs)จากงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส