ขอแสดงความยินดีกับนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดี กับ นายกรรธิชัย หมื่นอาราม นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้ได้รับคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

Scroll to top